ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  LOGISTICS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘FEBO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ-ΦΥΛΑΞΗ,ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS) ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΑΣ’ Με ΑΡ.Μ.Α.Ε 16296/03/Β/87/7(3) –ΑΡ.ΓΕΜΗ 123280007000,  σε τακτική γενική συνέλευση των μετόχων

Μετά από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που πάρθηκε στην υπ’ αριθ. 304 συνεδρίαση της 19/3/2019 και σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘ FEBO HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΦΥΛΑΞΗ,ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ LOGISTICS) ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΑΣ’

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στα γραφεία της έδρας αυτής που ευρίσκονται στην Ελευσίνα Περιοχή Σρίφι - Θέση Λάκκο Καματερό , τ. κ 19200, την 16η Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού χρήσεως από 1/1/2018 έως 31/12/2018 ως και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ως άνω οικονομικών καταστάσεων.

2.Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη και αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και του Ελεγκτή.

3.Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη χρήση.

4.Έγκριση πρότασης διανομής κερδών.

5.Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ.

6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τυχόν πληρεξούσια τους , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Ελευσίνα 19 Μαρτίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ